Pixelthistle

woodcut on metal sheet on wood
200x100cm

Pixelthistle - foto: Arno Roncada
Silverthistle -foto: Arno Roncada
foto: Arno Roncada
2021